Ana içeriğe geç

Maven Plugin#

Proje içerisinde Maven teknolojisinin yeteneklerini kullanmamızı sağlamaktadır. Daha çok 'Dependency Managemet' ve ' Publishing' önem taşımaktadır.

Projelere iki farklı yöntem ile eklenebilmektedir. Yöntemler şunlardır:

DSL kullanımı

build.gradle
plugins {
  id 'hvl-maven-plugin' version hvlMavenPluginVersion
}

Buildscript kullanımı

build.gradle
buildscript {
  repositories {
    maven {
      url 'http://nexus.bulut.ai/repository/framework-plugin-group/'
    }
  }
  dependencies {
    classpath(group: 'tr.com.havelsan.plugin', name: 'hvl-gradle-maven-plugin', version: hvlMavenPluginVersion)
  }
}

apply plugin: 'hvl-maven-plugin'

Pluginin birçok konfigurasyon parametresi bulunmaktadır. Proje içerisinde kullanımı ve parametreler aşağıdaki gibidir.

Konfigurasyon yapısı#

settings.gradle
hvlMaven {
  // Kullanılacak olan maven konfigurasyon dosyası
  settingsXmlFilePath = System.getProperty("user.home") + '/.m2/settings.xml'
  publishing {
    // Publish bilgisi
    info = [release_offline  : [versionSuffix: '', // Versiyon bilgisine son ek eklemeyi sağlar.
                   name     : 'framework',
                   url     : 'http://10.17.1.57:8083/artifactory/libs-release-local/'],
        release_framework : [versionSuffix: '',
                   name     : 'framework', // Credentials bilgisi maven settings dosyasından alınmasını sağlar.
                   url     : 'http://10.151.18.26:8081/artifactory/libs-release-local/'],
        snapshot_framework: [versionSuffix: '-SNAPSHOT',
                   username   : 'framework', // Credentials bilgisi username, password olarak verilmiştir.
                   password   : 'password',
                   url     : 'http://10.151.18.26:8081/artifactory/libs-snapshot-local/']]
    // Publish scope bilgisi
    scope = 'snapshot_framework'
  }
}

hvlRepositories {
  // Repositories bilgisi
  info = [online  : [[url: ['https://repo.spring.io/release/'
                , 'https://repo.spring.io/snapshot/'
                , 'https://repo.spring.io/libs-release/'
                , 'https://repo.spring.io/libs-milestone-local/'
                , 'https://repo.spring.io/libs-release-local/'
                , 'https://repo.maven.apache.org/maven2/'
                , 'https://repo.spring.io/milestone/'
                , 'https://repo.gradle.org/gradle/libs-releases-local/'
                , 'https://jcenter.bintray.com/'
                , 'https://mvnrepository.com/artifact/'
                , 'https://plugins.gradle.org/m2/']]],
      offline : [[name: 'framework',
             url : ['http://10.17.1.57:8083/artifactory/mbs_local/']]],
      framework: [[username: 'framework', // Credentials bilgisi username, password olarak verilmiştir.
             password: 'password',
             url   : ['http://10.151.18.26:8081/artifactory/mbs_local/']]]]
  // Repositories scope bilgisi
  scope = 'framework'
}

Plugin proje içinde ide üzerinden veya konsol ile kullanılabilir.

Konsol kullanımı

- publish komutu:
 Verilen url adresine oluşturulan kütüphaneyenin dosyalarını gönderir.

 Parametreler:
 - publishingScope

  Kullanım şekli:
  `gradle cleanAll build publish -DpublishingScope=snapshot_bitnexus`

- publishToMavenLocal
 .m2 altına kütüphaneyenin dosyalarını gönderir.

 Parametreler:
  - publishingScope

   Kullanım şekli:
   `gradle cleanAll build publishToMavenLocal -DpublishingScope=snapshot_bitnexus`

Ide üzerinden kullanımı

Proje içerisinde örnek kullanım şekli:

settings.gradle kullanımı

gradle.ext {
  // Environment
  environment = [
      java  : [
          info        : '21.0.1 (21.0.1-oracle)',
          sourceCompatibility: 21,
          targetCompatibility: 21
      ],
      gradle : [
          info: '8.5'
      ],
      encoding: [
          type: 'UTF-8'
      ],
      maven  : [
          settingsXmlFilePath: System.getProperty("user.home") + '/.m2/settings.xml'
      ],
      docker : [
          dockerFilePath   : rootDir.toString() + '/resources/docker/Dockerfile',
          settingsXmlFilePath: System.getProperty("user.home") + '/.docker/settings.xml'
      ],
      project : [
          publishingInfo       : [
              release_bitnexus : [versionSuffix: '',
                        name     : 'framework-nexus-supervisor',
                        url: 'http://nexus.bulut.ai/repository/framework-releases/'],
              snapshot_bitnexus: [versionSuffix: '-SNAPSHOT',
                        name     : 'framework-nexus-snapshots',
                        url: 'http://nexus.bulut.ai/repository/framework-snapshots/'],
          ],
          repositoriesInfo      : [
              online : [[url: ['https://repo.spring.io/release/'
                       , 'https://repo.spring.io/snapshot/'
                       , 'https://repo.spring.io/libs-release/'
                       , 'https://repo.spring.io/libs-milestone-local/'
                       , 'https://repo.spring.io/libs-release-local/'
                       , 'https://repo.maven.apache.org/maven2/'
                       , 'https://repo.spring.io/milestone/'
                       , 'https://repo.gradle.org/gradle/libs-releases-local/'
                       , 'https://jcenter.bintray.com/'
                       , 'https://mvnrepository.com/artifact/'
                       , 'https://plugins.gradle.org/m2/']]],
              bitnexus: [[name: 'framework-nexus-dev',
                    url: ['http://nexus.bulut.ai/repository/framework-group/']]],
          ],
          buildscriptRepositoriesInfo : [
              online : ['https://plugins.gradle.org/m2/'],
              bitnexus: ['http://nexus.bulut.ai/repository/framework-plugin-group/']
          ],
          dockerPublishingInfo    : [
              offline: [url: 'docker.local'],
              harbor : [name: 'framework-harbor-master',
                   url: 'harbor.bulut.ai/framework']
          ],
          publishingScope: 'snapshot_bitnexus',
          repositoriesScope      : 'bitnexus',
          buildscriptRepositoriesScope: 'bitnexus',
          dockerPublishingScope    : 'harbor'
      ],
  ]
}

build.gradle kullanımı

hvlMaven {
  settingsXmlFilePath = gradle.environment.maven.settingsXmlFilePath
  publishing {
    info = gradle.environment.project.publishingInfo
    scope = gradle.environment.project.publishingScope
  }
}

hvlRepositories {
  info = gradle.environment.project.repositoriesInfo
  scope = gradle.environment.project.repositoriesScope
}