Ana içeriğe geç

Mapstruct Plugin#

Proje içerisinde kullanılan veritabanı nesneleri ile transfer nesnelerinin birbirine dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Projelere iki farklı yöntem ile eklenebilmektedir. Yöntemler şunlardır:

DSL kullanımı

build.gradle
plugins {
  id 'hvl-mapstruct-plugin' version hvlMapstructPluginVersion
}

Buildscript kullanımı

build.gradle
buildscript {
  repositories {
    maven {
      url 'http://nexus.bulut.ai/repository/framework-plugin-group/'
    }
  }
  dependencies {
    classpath(group: 'tr.com.havelsan.plugin', name: 'hvl-gradle-mapstruct-plugin', version: hvlMapstructPluginVersion)
  }
}

apply plugin: 'hvl-mapstruct-plugin'

Pluginin birçok konfigurasyon parametresi bulunmaktadır. Proje içerisinde kullanımı ve parametreler aşağıdaki gibidir.

Konfigurasyon yapısı#

build.gradle
hvlMapStruct {
  autoMoveEnabled = false

  excludeList = [
      '**/**Configuration.java'
  ]
}
 • autoMoveEnabled: Oluşturulan mapper implementasyonlarının otomatik olarak taşınmasını sağlar.
 • library: (Optional) Mapstruct kütüphane bilgisidir. Varsayılan olarak org.mapstruct:mapstruct:1.4.2.Final değerini kullanmaktadır.
 • annotationProcessorLibrary: (Optional) Mapstruct anotasyon işleyici(annotation processor) kütüphane bilgisidir. Varsayılan olarak org.mapstruct:mapstruct-processor:1.4.2-HVL.Final değerini kullanmaktadır.
 • aptOptions: (Optional List) Mapstruct çalışırken işleyicinin kullandığı ayarların bilgisidir. Varsayılan olarak aşağıdaki değerleri almaktadır.
  [
   'mapstruct.defaultComponentModel=spring',
   'mapstruct.suppressGeneratorVersionInfoComment=true',
   'mapstruct.unmappedTargetPolicy=WARN',
   'mapstruct.defaultInjectionStrategy=constructor',
   'mapstruct.suppressGeneratorTimestamp=true',
  ]
  
 • excludeList: (Optional) Mapstruct çalışırken taranmaması istenen sınıfların bilgisidir. Mapstruct çalışırken compile hatası alınan sınıflar bu listeye eklenip, mapstructın çalışması sağlanabilir. Varsayılan değerler: **/converter/*Impl.java **/*MapperImpl.java

Plugin proje içinde ide üzerinden veya konsol ile kullanılabilir.

Konsol Kullanımı

@Mapper annotation'ına sahip sınıfların implementasyonlarını oluşturmak için kullanılır.

Kullanım şekli: gradle cleanAll build generateMapStructMapper

Ide üzerinden kullanım

ÖRNEK 1:

MusteriModel ve MusteriEntity dönüşümü için yapılması gerekenler:

 1. Mapper interface tanımlanır.
MusteriMapper.java
package tr.com.havelsan.musteri.service.converter;

import org.mapstruct.Mapper;
import tr.com.havelsan.musteri.common.dto.MusteriModel;
import tr.com.havelsan.musteri.service.entity.MusteriEntity;

@Mapper
public interface MusteriMapper {

  MusteriModel musteriEntityToMusteriModel(MusteriEntity entity);

  MusteriEntity musteriModelToMusteriEntity(MusteriModel model);

}
 1. generateMapStructMapper task'ı kullanılarak Mapper'lar otomatik oluşturulur.

 1. MusteriMapperImpl otomatik olarak oluşur
MusteriMapperImpl.java
package tr.com.havelsan.musteri.service.converter;

import javax.annotation.Generated;

import tr.com.havelsan.musteri.common.dto.MusteriModel;
import tr.com.havelsan.musteri.service.entity.MusteriEntity;

@Generated(
    value = "org.mapstruct.ap.MappingProcessor",
    date = "2020-02-14T08:03:32+0300",
    comments = "version: 1.3.1.Final, compiler: javac, environment: Java 1.8.0_192 (Oracle Corporation)"
)
public class MusteriMapperImpl implements MusteriMapper {

  @Override
  public MusteriModel musteriEntityToMusteriModel(MusteriEntity entity) {
    if (entity == null) {
      return null;
    }

    MusteriModel musteriModel = new MusteriModel();

    musteriModel.setId(entity.getId());
    musteriModel.setVersion(entity.getVersion());
    musteriModel.setDateCreated(entity.getDateCreated());
    musteriModel.setDateUpdated(entity.getDateUpdated());
    musteriModel.setCreatedBy(entity.getCreatedBy());
    musteriModel.setUpdatedBy(entity.getUpdatedBy());
    musteriModel.setDeleted(entity.getDeleted());
    musteriModel.setDeletedDate(entity.getDeletedDate());
    musteriModel.setAd(entity.getAd());
    musteriModel.setSoyad(entity.getSoyad());
    musteriModel.setDogumTarihi(entity.getDogumTarihi());
    musteriModel.setKayitTarihi(entity.getKayitTarihi());
    musteriModel.setCinsiyet(entity.getCinsiyet());
    musteriModel.setTip(entity.getTip());
    musteriModel.setUuid(entity.getUuid());

    return musteriModel;
  }

  @Override
  public MusteriEntity musteriModelToMusteriEntity(MusteriModel model) {
    if (model == null) {
      return null;
    }

    MusteriEntity musteriEntity = new MusteriEntity();

    musteriEntity.setId(model.getId());
    musteriEntity.setUuid(model.getUuid());
    musteriEntity.setVersion(model.getVersion());
    musteriEntity.setDateCreated(model.getDateCreated());
    musteriEntity.setDateUpdated(model.getDateUpdated());
    musteriEntity.setCreatedBy(model.getCreatedBy());
    musteriEntity.setUpdatedBy(model.getUpdatedBy());
    musteriEntity.setDeleted(model.getDeleted());
    musteriEntity.setDeletedDate(model.getDeletedDate());
    musteriEntity.setAd(model.getAd());
    musteriEntity.setSoyad(model.getSoyad());
    musteriEntity.setDogumTarihi(model.getDogumTarihi());
    musteriEntity.setKayitTarihi(model.getKayitTarihi());
    musteriEntity.setCinsiyet(model.getCinsiyet());
    musteriEntity.setTip(model.getTip());

    return musteriEntity;
  }
}
 1. Kullanılmak istenen servis içerisine inject edilerek kullanılır.
MusteriServiceImpl.java
public class MusteriServiceImpl implements MusteriService {

  @Autowired
  MusteriMapper musteriMapper;

  // other definitions
  @Override
  @CacheEvict(value = "musteriler", allEntries = true)
  public MusteriModel musteriKaydet(MusteriModel musteriModel) {
    MusteriEntity musteriEntity = musteriRepository.saveAndFlush(musteriMapper.musteriModelToMusteriEntity(musteriModel));
    return musteriMapper.musteriEntityToMusteriModel(musteriEntity);
  }
//other methods
}

ÖRNEK 2:

Proje genelinde kullanılmak üzere EKSEN framework'ten sağlanan GenericMapStructMapper interface'i kullanılabilir.

MusteriModel ve MusteriEnttiy için HvlGenericMapStructMapper dan extend edecek şekilde MusteriMapper tanımlanır.

HvlMapstructSampleDetailMapper.java
package tr.com.havelsan.javarch.samples.mapstruct.converter;

import org.mapstruct.Mapper;
import tr.com.havelsan.javarch.data.model.mapper.HvlGenericMapStructMapper;
import tr.com.havelsan.javarch.samples.mapstruct.entity.HvlMapstructSampleDetail;
import tr.com.havelsan.javarch.samples.mapstruct.model.HvlMapstructSampleDetailModel;

/**
* @author javarch
*/
@Mapper
public interface HvlMapstructSampleDetailMapper extends HvlGenericMapStructMapper<HvlMapstructSampleDetailModel, HvlMapstructSampleDetail> {
}

generateMapStructMapper task'ı çalıştırılır ve mapper implementation elde edilir. HvlGenericMapStructMapper içerisinden gelen methodlar otomatik olarak oluşturulacaktır. Ek olarak eklenen metodlar varsa onları da ekleyecektir.

HvlMapstructSampleDetailMapperImpl.java
package tr.com.havelsan.javarch.samples.mapstruct.converter;

import org.springframework.stereotype.Component;
import tr.com.havelsan.javarch.data.commons.pageable.HvlPage;
import tr.com.havelsan.javarch.samples.mapstruct.entity.HvlMapstructSampleDetail;
import tr.com.havelsan.javarch.samples.mapstruct.model.HvlMapstructSampleDetailModel;

import javax.annotation.processing.Generated;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

@Generated(
    value = "org.mapstruct.ap.MappingProcessor"
)
@Component
public class HvlMapstructSampleDetailMapperImpl implements HvlMapstructSampleDetailMapper {

 @Override
 public HvlMapstructSampleDetailModel convertToModel(HvlMapstructSampleDetail entity) {
  if (entity == null) {
   return null;
  }

  HvlMapstructSampleDetailModel hvlMapstructSampleDetailModel = new HvlMapstructSampleDetailModel();

  hvlMapstructSampleDetailModel.setUuid(entity.getUuid());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setVersion(entity.getVersion());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setDateCreated(entity.getDateCreated());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setDateUpdated(entity.getDateUpdated());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setCreatedBy(entity.getCreatedBy());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setUpdatedBy(entity.getUpdatedBy());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setDeleted(entity.getDeleted());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setDeletedDate(entity.getDeletedDate());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setId(entity.getId());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setCode(entity.getCode());
  hvlMapstructSampleDetailModel.setDescription(entity.getDescription());

  return hvlMapstructSampleDetailModel;
 }

 @Override
 public List<HvlMapstructSampleDetailModel> convertToModelList(List<HvlMapstructSampleDetail> entities) {
  if (entities == null) {
   return null;
  }

  List<HvlMapstructSampleDetailModel> list = new ArrayList<HvlMapstructSampleDetailModel>(entities.size());
  for (HvlMapstructSampleDetail hvlMapstructSampleDetail : entities) {
   list.add(convertToModel(hvlMapstructSampleDetail));
  }

  return list;
 }

 @Override
 public Set<HvlMapstructSampleDetailModel> convertToModelSet(Set<HvlMapstructSampleDetail> entities) {
  if (entities == null) {
   return null;
  }

  Set<HvlMapstructSampleDetailModel> set = new LinkedHashSet<HvlMapstructSampleDetailModel>(Math.max((int) (entities.size() / .75f) + 1, 16));
  for (HvlMapstructSampleDetail hvlMapstructSampleDetail : entities) {
   set.add(convertToModel(hvlMapstructSampleDetail));
  }

  return set;
 }

 @Override
 public HvlPage<HvlMapstructSampleDetailModel> convertToHvlPageModel(HvlPage<HvlMapstructSampleDetail> hvlPageEntity) {
  if (hvlPageEntity == null) {
   return null;
  }

  HvlPage<HvlMapstructSampleDetailModel> hvlPage = new HvlPage<HvlMapstructSampleDetailModel>();

  hvlPage.setData(convertToModelList(hvlPageEntity.getData()));
  hvlPage.setTotalElements(hvlPageEntity.getTotalElements());
  hvlPage.setTotalPages(hvlPageEntity.getTotalPages());
  hvlPage.setPageable(hvlPageEntity.getPageable());

  return hvlPage;
 }

 @Override
 public HvlMapstructSampleDetail convertToEntity(HvlMapstructSampleDetailModel model) {
  if (model == null) {
   return null;
  }

  HvlMapstructSampleDetail hvlMapstructSampleDetail = new HvlMapstructSampleDetail();

  hvlMapstructSampleDetail.setUuid(model.getUuid());
  hvlMapstructSampleDetail.setVersion(model.getVersion());
  hvlMapstructSampleDetail.setDateCreated(model.getDateCreated());
  hvlMapstructSampleDetail.setDateUpdated(model.getDateUpdated());
  hvlMapstructSampleDetail.setCreatedBy(model.getCreatedBy());
  hvlMapstructSampleDetail.setUpdatedBy(model.getUpdatedBy());
  hvlMapstructSampleDetail.setId(model.getId());
  hvlMapstructSampleDetail.setDeleted(model.getDeleted());
  hvlMapstructSampleDetail.setDeletedDate(model.getDeletedDate());
  hvlMapstructSampleDetail.setCode(model.getCode());
  hvlMapstructSampleDetail.setDescription(model.getDescription());

  return hvlMapstructSampleDetail;
 }

 @Override
 public void mapToEntity(HvlMapstructSampleDetailModel model, HvlMapstructSampleDetail entity) {
  if (model == null) {
   return;
  }

  entity.setUuid(model.getUuid());
  entity.setVersion(model.getVersion());
  entity.setDateCreated(model.getDateCreated());
  entity.setDateUpdated(model.getDateUpdated());
  entity.setCreatedBy(model.getCreatedBy());
  entity.setUpdatedBy(model.getUpdatedBy());
  entity.setId(model.getId());
  entity.setDeleted(model.getDeleted());
  entity.setDeletedDate(model.getDeletedDate());
  entity.setCode(model.getCode());
  entity.setDescription(model.getDescription());
 }

 @Override
 public List<HvlMapstructSampleDetail> convertToEntityList(List<HvlMapstructSampleDetailModel> model) {
  if (model == null) {
   return null;
  }

  List<HvlMapstructSampleDetail> list = new ArrayList<HvlMapstructSampleDetail>(model.size());
  for (HvlMapstructSampleDetailModel hvlMapstructSampleDetailModel : model) {
   list.add(convertToEntity(hvlMapstructSampleDetailModel));
  }

  return list;
 }

 @Override
 public Set<HvlMapstructSampleDetail> convertToEntitySet(Set<HvlMapstructSampleDetailModel> model) {
  if (model == null) {
   return null;
  }

  Set<HvlMapstructSampleDetail> set = new LinkedHashSet<HvlMapstructSampleDetail>(Math.max((int) (model.size() / .75f) + 1, 16));
  for (HvlMapstructSampleDetailModel hvlMapstructSampleDetailModel : model) {
   set.add(convertToEntity(hvlMapstructSampleDetailModel));
  }

  return set;
 }
}

Detaylı bilgi için linkler

Örnek Proje

Örnek olarak hvl-javalt-samples repository'si incelenebilir.